BEST STANDS

Players I W R E
R Ashwin, WP Saha 1 6 213 1
R Ashwin, V Kohli c 1 5 168 1
RL Chase, SO Dowrich 3 6 144 1
CA Pujara, KL Rahul 2 2 121 1
S Dhawan, V Kohli c 1 3 105 1
JO Holder c, RL Chase 3 7 103 0
AM Rahane, WP Saha 2 6 98 1
CR Brathwaite, D Bishoo 3 9 95 1
J Blackwood, RL Chase 3 5 93 1
KL Rahul, S Dhawan 2 1 87 1
AM Rahane, RG Sharma 3 4 85 1
J Blackwood, MN Samuels 1 4 81 1
R Ashwin, WP Saha 1 6 71 1
DM Bravo, KC Brathwaite 2 2 70 1
KL Rahul, V Kohli c 2 3 69 1
JO Holder c, SO Dowrich 2 8 69 1
J Blackwood, MN Samuels 2 4 67 1
MN Samuels, R Chandrika 3 3 67 1
CA Pujara, S Dhawan 1 2 60 1
KC Brathwaite, LR Johnson 2 1 59 1
AM Rahane, KL Rahul 1 3 58 1
AM Rahane, V Kohli c 1 4 57 1
A Mishra, R Ashwin 1 7 51 1
KL Rahul, S Dhawan 3 1 49 1
KC Brathwaite, RL Chase 2 6 47 1
AM Rahane, UT Yadav 2 9 42 1
A Mishra, Mohammed Shami 1 8 40 1
AM Rahane, R Ashwin 1 5 39 1
ML Cummins, ST Gabriel 1 10 38 1
D Bishoo, KC Brathwaite 2 2 38 1
DM Bravo, KC Brathwaite 3 2 36 1
A Mishra, AM Rahane 2 7 33 1
AM Rahane, V Kohli c 2 4 33 1
AM Rahane, RA Jadeja 3 6 32 1
DM Bravo, MN Samuels 4 3 31 1
KC Brathwaite, LR Johnson 1 1 31 1
SO Dowrich , ST Gabriel 2 10 30 1
KC Brathwaite, R Chandrika 2 1 30 1
DM Bravo, RL Chase 4 4 29 1
MN Samuels, RL Chase 1 5 27 1
AM Rahane, WP Saha 3 5 24 1
DM Bravo, KC Brathwaite 2 3 22 1
D Bishoo, JO Holder c 1 8 20 1
DM Bravo, R Chandrika 3 2 19 1
DM Bravo, KC Brathwaite 1 2 17 1
AM Rahane, R Ashwin 2 5 17 1
DM Bravo, SO Dowrich 4 6 16 1
M Vijay, S Dhawan 1 1 14 1
JO Holder c, SO Dowrich 3 7 14 1
KC Brathwaite, MN Samuels 1 3 14 0
AM Rahane, S Dhawan 3 3 14 1
ML Cummins, ST Gabriel 4 10 13 1
R Ashwin, RA Jadeja 1 7 12 1
CR Brathwaite, JO Holder c 3 8 12 1
RL Chase, SO Dowrich 1 6 12 1
AM Rahane, RG Sharma 1 4 10 1
KL Rahul, V Kohli c 1 2 10 1
S Dhawan, V Kohli c 3 2 9 1
MN Samuels, RL Chase 3 5 9 1
KL Rahul, S Dhawan 1 1 9 1
ML Cummins, SO Dowrich 2 9 9 1
DM Bravo, J Blackwood 3 4 7 1
JO Holder c, ML Cummins 1 9 7 1
AS Joseph, DM Bravo 4 8 7 1
JO Holder c, SO Dowrich 2 7 7 1
KC Brathwaite, MN Samuels 2 3 6 1
KC Brathwaite, R Chandrika 3 1 5 1
RL Chase, SO Dowrich 3 6 5 1
KC Brathwaite, SO Dowrich 2 7 5 1
AM Rahane, R Ashwin 3 7 4 1
KC Brathwaite, R Chandrika 1 1 4 1
DM Bravo, J Blackwood 4 5 4 1
KC Brathwaite, LR Johnson 4 1 4 1
SO Dowrich , ST Gabriel 2 10 4 1
DM Bravo, JO Holder c 4 7 4 1
J Blackwood, MN Samuels 3 4 4 1
CR Brathwaite, ST Gabriel 3 10 4 1
JO Holder c, RL Chase 1 7 4 1
MN Samuels, R Chandrika 1 3 3 1
KC Brathwaite, R Chandrika 3 1 2 1
KC Brathwaite, MN Samuels 2 4 2 1
RL Chase, SO Dowrich 2 6 2 1
B Kumar, R Ashwin 1 8 2 1
MN Samuels, RL Chase 2 5 1 1
Mohammed Shami, R Ashwin 1 9 0 1
J Blackwood, KC Brathwaite 2 5 0 1
AS Joseph, SO Dowrich 2 8 0 1
DM Bravo, MN Samuels 3 3 0 1
AS Joseph, ML Cummins 4 9 0 1
DM Bravo, KC Brathwaite 4 2 0 1
DM Bravo, R Chandrika 1 2 0 1
CR Brathwaite, SO Dowrich 2 9 0 1
AM Rahane, Mohammed Shami 2 8 0 1
I Sharma, Mohammed Shami 1 10 0 1